Welcome
donald trump

อัพเดตข่าวการขอวีซ่าอเมริกา 2019

มีข่าวเมื่อกลางปีว่ากระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาปรับระเบียบใหม่ ซึ่งเป็นมาตรการจากรัฐบาลของ Donald Trump ได้เสนอให้ผู้ขอวีซ่าอเมริกาต้องเผยชื่อบัญชี Social Media ตามตัวเลือกมีครอบคลุมสื่อตั้งแต่ Ask.fm, Douban, Facebook, Flickr, Google+, Instagram, Linkdin, Myspace, Pinterest, QQ, Reddit, Weibo, Tumblr, Twitter, Twoo, Vine, VK, Youku, Youtube รวมถึงเบอร์โทรกับ Email ที่เคยใช้ย้อนหลังไปอีก 5 ปี ส่วนนี้จะถูกระบุลงในเอกสารแบบฟอร์ม DS-160 และใช้ประกอบวันสัมภาษณ์ผู้ขอวีซ่าอเมริกาทุกคน ทั้งวีซ่าประเภทท่องเที่ยว วีซ่านักศึกษา วีซ่าชั่วคราว วีซ่าทำงาน และวีซ่าถาวร

คุณทิมโมธี เอ็ม. แชลเรอร์ กงศุลใหญ่ แผนกกงศุล สถานทูตสหรัฐฯ ในไทยให้สัมภาษณ์กับ BBC ว่า ข้อมูลส่วนที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ขอนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลเพราะว่าข้อมูลที่ขอเป็นสาธารณะ มีเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้ว ทั้งนี้ข้อมูลจะถูกปกป้องอย่างเข้มงวดภายใต้กฎหมายของสหรัฐฯ พร้อมรับรองว่าไม่ขายข้อมูลแน่นอน ข้อมูลส่วนนี้จะถูกเก็บไว้เพื่อพิจารณาการขอวีซ่าอเมริกาเท่านั้น

ถ้าไม่ให้ข้อมูล จะมีผลต่อการขอวีซ่ามั้ย? คุณทิมให้คำแนะนำเพิ่มเติมว่า “ถ้าไม่เปิดเผยอาจจะมีผลกระทบต่อการขอวีซ่า พูดตรงๆ นะครับ และขอให้ผู้ขอวีซ่าอเมริกาทุกคนตอบตามความจริงด้วย”

สำหรับคนที่มีวีซ่าอยู่แล้ว ไม่ต้องติดต่อสถานทูตเพื่อมามอบข้อมูลชื่อบัญชี Social Media อีก สามารถใช้เดินทางต่อได้เลยไม่มีปัญหา ไม่มีผลย้อนหลัง

อ้างอิง https://www.facebook.com/BBCnewsThai/videos/1091643217673069/?q=%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2&epa=SERP_TAB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *